‘Szuflada’ a ‘Relentlessly craving’ – Julia Fiedorczuk

Szuflada

Niektórzy kolekcjonują opiłki przeszłości.
Są bezcenne jak szadź na przydrożnych brzozach.
Zwłaszcza liczą się nieliczne momenty bezwzględnej przytomności umysłu,
ekwinokcjum.

Jej pamiątki: stos kolorowych pism, w których jest całe piękno świata.
Ścinki tkanin, z których uszyto suknie na każdą okazję.
Kolorowe włóczki. Poduszka. Pod tym wszystkim
ktoś kiedyś odkryje mapę nieaktualnego świata.
Pejzaż przestarzałych państw.
Stada nieżyjących zwierząt, pożywiające się dawno wymarłym gatunkiem trawy.

Domy zjedzone przez wodę i przez wiatr, a w domach
pożółkłe zdjęcia mieszkańców.

 

Drawer

Some collect shavings of the past.
They’re as precious as hoarfrost on roadside birches –
especially treasured at the rare moments of absolute presence of mind,
of equinox.

Its keepsakes: piles of illustrated magazines containing all the beauty in the world.
Scraps from fabric that was used to make gowns for every occasion.
Colored yarns. A cushion. Beneath all this
someone will one day discover a map of an obsolete world –
a landscape of defunct countries.
Herds of long-dead animals feeding on an extinct species of grass.

Houses eroded by water and by wind, and in the houses
faded photographs of those who once lived there.

 


Relentlessly craving

                                        B.G.

wierszu wierszu bądź mocny
jak fala uderzeniowa, koncert A-moll Griega
zapuść korzenie, znajdź źródło, kwitnij, wydaj owoc
ożyj, wierszu, chcę twojej krwi

wierszu, wierszu bądź tak niebezpiecznie piękny
jak pijana kobieta na obrazie Muncha
liczą się tylko podstawowe barwy, żółty, czarny, czerwony
liczy się ogień

jest czas nadziei
i czas rozpaczy

liczy się ogień
jeśli nie masz ciała
nie znasz miłości
ani nie znasz śmierci

wierszu, wierszu bądź w słońcu
w oku świata
w przemianie chleba w ruch
w ustawicznym rozpadzie, który jest warunkiem wszelkiej syntezy
we krwi

ogniu
bądź

jest czas nadziei
i czas rozpaczy
liczy się ogień i lód

wierszu wierszu bądź jak ciemna noc duszy

 

Relentlessly Craving

for B. G.

poem, poem be strong
like a shock wave, Grieg’s Concerto in A Minor
put down roots, find the source, bloom, bear fruit
come to life, poem, I need your blood

poem, poem be as perilously lovely
as the drunken woman in the painting by Munch
what counts are only the base colors, yellow, black, red
what counts is fire

there is a time for hope
and a time for despair

what counts is fire
if you have no flesh
you do not know love
nor do you know death

poem, poem be in the sun
in the eye of the world
in the turning of bread into motion
in the constant decay that is the condition of all synthesis
in the blood

fire, be

there is a time for hope
and a time for despair
what counts is fire and ice

poem, poem be like the dark night of the soul