Llythyr at y Prif Weinidog Rishi Sunak:Amddiffyn newyddiadurwyr a rhyddid y wasg yn y gwrthdaro rhwng Israel a Gaza // Letter to Prime Minister Rishi Sunak:Protecting journalists and press freedom in the Israel-Gaza conflict

 

Llythyr at y Prif Weinidog RishSunak: Amddiffyn newyddiadurwyr a rhyddid y wasg yn y gwrthdaro rhwng Israel a Gaza

Mae Wales PEN Cymru wedi galw dro ar ôl tro am gadoediad parhaol ar unwaith, ac am amddiffyn bywydau diniwed yn y gwrthdaro rhwng Israel a Gaza.

Rydym wedi ysgrifennu at Brif Weinidog y DU, Rishi Sunak ar y cyd gyda PEN Lloegr, ARTICLE 19, Pwyllgor Diogelu Newyddiadurwyr (CPJ), Irish PEN / PEN na hÉireann, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ), PEN Rhyngwladol, Gohebwyr Heb Ffiniau (RSF), Scottish PEN, ac wedi ei annog i gadw at ddyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol a chymryd mesurau i amddiffyn bywydau a hawliau dynol newyddiadurwyr, ysgrifennwyr, a’r llu o bobl ddiniwed eraill y mae’r gwrthdaro parhaus yn effeithio arnynt.

Mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig weithredu nawr. Ymunwch â ni ac ysgrifennwch at eich AS lleol, gan eu hannog i ofyn Cwestiynau Busnes – y cwestiynau llafar i Arweinydd y Tŷ. Mae templed ar gael yma.

Llythyr llawn isod ac ar ffurf PDF.

Dydd Iau 8 Chwefror 2024

Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak MP Prif Weinid 10 Stryd Downing Llundain SW1A 2AA

Annwyl Brif Weinidog,

Re: Amddiffyn newyddiadurwyr a rhyddid y wasg yn y gwrthdaro rhwng Israel a Gaza

Yn dilyn  y mesurau dros dro y mae’r  Llys Cyfiawnder Rhyngwladol wedi galw amdanynt ar 26 Ionawr 2024, rydym yn ysgrifennu atoch i’ch annog i weithredu ar unwaith ac yn bendant i amddiffyn newyddiadurwyr ac i hyrwyddo’r amodau ar gyfer adrodd diogel a digyfyngiad ar y rhyfel, ac i atal cysylltiad posibl y DU wrth gyflawni troseddau rhyfel.

Yn ôl y Pwyllgor Diogelu Newyddiadurwyr (CPJ), ar 6 Chwefror 2024, mae o leiaf 85 o newyddiadurwyr a gweithwyr cyfryngau –  78 Palestinaidd, 4 Israeli, a 3 Libanus – wedi cael eu lladd ers 7 Hydref 2023, pan gynhaliodd ymladdwyr dan arweiniad Hamas ymosodiadau erchyll a chymryd gwystlon yn Israel. Cafodd pedwar newyddiadurwr eu lladd yn ymosodiad Hamas ar 7 Hydref, ac mae o leiaf 81 o newyddiadurwyr wedi cael eu lladd ers hynny, bron pob un ohonyn nhw gan Lluoedd Amddiffyn Israel (IDF) yn ôl CPJ. Cafodd mwy o newyddiadurwyr eu lladd ym Mhalestina yn ystod 10 wythnos gyntaf rhyfel Israel-Gaza na chafodd eu lladd erioed mewn un wlad dros flwyddyn gyfan ers 1992 pan ddechreuodd  CPJ ddechrau olrhain llofruddiaethau newyddiadurwyr. Mae lladd cymaint o newyddiadurwyr mewn cyfnod mor fyr yn frawychus ac yn erchyll. Mae ganddo oblygiadau amlwg a dwys i allu’r cyhoedd, gan gynnwys dinasyddion Prydain, gael gwybod am wrthdaro â goblygiadau lleol, rhanbarthol a byd-eang.

Mae yna dystiolaeth gynyddol mewn rhai achosion, ei bod yn bosib y bu targedu bwriadol o newyddiaurwyr gan yr IDF. Mae adroddiadau credadwy gan sefydliadau hawliau dynol a’r  cyfryngau yn dangos bod ymysodiadau yr IDF yn ne Libanus ar 13 Hydref a laddoddY newyddiadurwr Issam Abdallah ac a anafodd chwe newyddiadurwr arall o Reuters, Al Jazeera, ac Agence France-Presse yn anghyfreithlon ac mae’n debyg eu bod yn fwriadol.[1]Mae’r IDF hefyd wedi cydnabodtargedu car gyda newyddiadurwyr yn teithio ynddo yn fwriadol ar 7 Ionawr, gan ladd dau newyddiadurwr ac anafu trydydd yn ddifrifol. Mewn o leiaf dau achos arall, mae newyddiadurwyr wedi adrodd  ynglŷn â derbyn bygythiadau gan swyddogion Israel a swyddogion IDF cyn i aelodau eu teulu gael eu lladd yn Gaza.

Mae lladd newyddiadurwyr drwy eu targedu neu’n ddiwahân, os yw’r lladd wedi ei gyflawni’n fwriadol neu’n ddi-hid, yn drosedd rhyfel. Mae Gohebwyr Heb Ffiniau (RSF) eisoes  wedi cyflwyno dwy gŵyn i’r Llys  Troseddol Rhyngwladol ynghylch amheuon o droseddau rhyfel yn erbyn newyddiadurwyr yn Gaza ers 7 Hydref, ac mae’r Llys wedi cadarnhau y bydd troseddau yn erbyn newyddiadurwyr yn cael eu cynnwys yn ei ymchwiliad i’r sefyllfa ym Mhalestina. Mae Ysgrifennydd Tramor y DU wedi cydnabod ei fod  yn ‘poeni’ y gallai cyfraith ryngwladol fod wedi cael ei thorri gan Israel yn ystod y gwrthdaro hwn. Fodd bynnag, hyd y gwyddom, nid yw llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi datganiad cyhoeddus eto ynghylch yr angen am amddiffyniad pellach i newyddiadurwyr neu alw ar yr IDF i sicrhau bod eu milwyr yn ymatal rhag targedu newyddiadurwyr. Mae hyn yn peri pryder mawr o ystyried bod y DU yn un o sylfaenwyr allweddol Cynghrair Rhyddid y Cyfryngau ac wedi llofnodi “Datganiad ar ddiogelwch newyddiadurwyr a gweithwyr cyfryngau mewn gwrthdaro” y Glymblaid, a alwodd ar ‘bob parti i’r gwrthdaro i gydymffurfio â chyfraith ryngwladol a gwarantu amddiffyniad newyddiadurwyr a gweithwyr cyfryngau’.

Mae newyddiadurwyr sy’n adrodd ar y rhyfel yn wynebu heriau y tu hwnt i’r risg fythol bresennol o farwolaeth. Mae’r heriau hyn yn cynnwys Israel a’r Aifft yn gwrthod caniatáu i newyddiadurwyr rhyngwladol gael mynediad i Gaza ac eithrio o dan hebryngwr milwrol Israel (a, hyd yn oed wedyn, gyda chyfyngiadau ar adrodd),[2] diffoddi y rhyngrwyd sy’n atal newyddion a thystiolaeth o Gaza rhag cyrraedd y byd y tu allan,carchariad mympwyol ac aflonyddu a brawychu. Yn ogystal, mae llywodraeth Israel yn mynnu bod y cyfryngau yn Israel yn cyflwyno bron unrhyw adroddiadau manwl ar y rhyfel i’w swyddfa “Sensoriaeth” i’w hadolygu, tra’n gwahardd adrodd ar bynciau arwyddocaol o ddiddordeb cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r rhyfel. Mae hefyd wedi gweithredu yn erbyn ei wasg ddomestig, er enghraifft, gan fygwth dial yn erbyn papur newydd hynaf y wlad,Haaretz, am ei sylw i’r rhyfel, yn ogystal â bygwth cau swyddfeydd swyddfa leol asiantaethau newyddion tramor.

Mae gan y Deyrnas Unedig hanes hir o gefnogaeth gref i Israel, gan gynnwys cymorth milwrol, ac mae’n amlwg ei bod yn un o bartneriaid mwyaf dylanwadol Israel. O’r herwydd, bydd y Deyrnas Unedig yn cael ei barnu ar sut y mae wedi defnyddio’r dylanwad hwnnw i sicrhau bod pob parti i’r gwrthdaro yn cadw at gyfraith ryngwladol. Yn rhan annatod o hyn mae amddiffyn newyddiadurwyr, nid yn unig oherwydd bod newyddiadurwyr yn sifiliaid, ond hefyd oherwydd eu bod yn chwarae rhan anhepgor wrth ddogfennu ac adrodd ar droseddau rhyfel a throseddau hawliau dynol eraill.

Credwn y gall a rhaid i lywodraeth Prydain wneud mwy i fynd ar drywydd atebolrwydd yn effeithiol am y newyddiadurwyr a laddwyd yn yr ymladd ac i amddiffyn a chefnogi newyddiadurwyr lleol a rhyngwladol sy’n adrodd ar y sefyllfa. Mae ein galwad yn adleisio rhai pobl eraill i’ch llywodraeth, gan gynnwys 30 AS, bod yn rhaid gwneud mwy i amddiffyn rhyddid y wasg. Dylai’r Deyrnas Unedig ddefnyddio ei dylanwad sylweddol gyda llywodraeth Israel i bwyso arnynt i sicrhau bod newyddiadurwyr yn gallu cofnodi gweithrediadau milwrol yn ddiogel ac i daflu goleuni ar eu cydymffurfiaeth â chyfraith ddyngarol ryngwladol.

Rydym yn eich annog i weithredu ar unwaith ac yn bendant i sicrhau bod pob parti yn parchu hawliau newyddiadurwyr i adrodd ar y gwrthdaro. Yn benodol, rydym yn gofyn i chi:

 • Galw’n gyhoeddus ar bob parti i’r gwrthdaro arfog i barchu hawl newyddiadurwyr i adrodd ar yr elyniaeth, sicrhau diogelwch newyddiadurwyr, caniatáu i bob newyddiadurwr sy’n ceisio symud o Gaza wneud hynny, ymwadu rhag lladd newyddiadurwyr yn ddiwahân ac yn fwriadol, ymchwilio’n brydlon ac yn drylwyr i bob ymosodiad ar newyddiadurwyr, a dal unigolion y ceir eu bod yn gyfrifol amdanynt yn atebol.
 • Mynnu bod Israel a’r Aifft yn rhoi mynediad i newyddiadurwyr rhyngwladol i Gaza, a bod Israel yn rhoi’r gorau i blacowtiaid cyfathrebu  a chymryd pa bynnag gamau sy’n angenrheidiol i sicrhau diogelwch newyddiadurwyr a dderbynnir i Gaza yn ogystal â’r rhai sydd eisoes yn gweithio yno.
 • Cynnal asesiadau trylwyr, tryloyw a chyhoeddus o’r defnydd terfynol o arfau’r DU a chymorth milwrol i Israel  yn ystod yr ymladd i sicrhau / gwerthuso cydymffurfiaeth â chyfraith neu reoliadau’r DU, cyfraith ryngwladol a chyfrifoldebau amddiffyn sifil.
 • Mynnu bod Israel yn caniatáu pasio offer amddiffynnol personol a deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer casglu newyddion, megis helmedau, siacedi fflac, gwefrwyr ffôn, cardiau eSIM, a gliniaduron, i ohebwyr yn Gaza a’r Lan Orllewinol.
 • Cefnogi ymchwiliadau cyflym, tryloyw ac annibynnol i ladd pob newyddiadurwr a diwedd ar y patrwm hirsefydlog o ddiffyg wrth ladd newyddiadurwyr gan yr IDF.
 • Galw yn gyhoeddus am roi’r gorau i’r elyniaeth ar unwaith er mwyn amddiffyn yr holl sifiliaid yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro parhaus.

 Gan obeithio y gwnewch ystyried y materion hyn  yn ddifrifol

Gyda pharch,

ARTICLE 19
Committee to Protect Journalists (CPJ)
English PEN
Irish PEN/PEN na hÉireann
National Union of Journalists (NUJ)
PEN International
Reporters Without Borders (RSF)
Scottish PEN
Wales PEN Cymru

cc. The Right Hon Lord Cameron and Lord Ahmad of Wimbledon

[1] Roedd yr IDF hefyd yn targedu newyddiadurwyr yn fwriadol cyn Hydref 7, fel yn achos newyddiadurwr Palestinaidd Americanaidd Shireen Abu Akleh, y mae ei ladd yn destun ymchwiliad parhaus gan yr Adran Gyfiawnder. Gweler CPJ report finds no accountability for journalists killed by the Israeli military over the past two decades, Comisiwn i Amddiffyn Newyddiadurwyr (Mai 9, 2023).

[2]  Mae nifer fach o newyddiadurwyr wedi mynd i mewn i Gaza tra’u bod wedi’u gwreiddio â gwasanaethau milwrol Israel ar ymweliadau byr iawn sy’n cynnig golwg gyfyngedig a churadedig o’r rhyfel, a gohebydd CNN adroddodd yn fyr o’r tu mewn i Gaza ar ôl mynd i mewn gyda grŵp cymorth Emirati. Gweler Patrick Kingsley A Glimpse Inside a Devastated Gaza, New York Times (Ionawr 9, 2024)

Letter to Prime Minister Rishi Sunak: Protecting journalists and press freedom in the Israel-Gaza conflict

English PEN has repeatedly called for an immediate and permanent ceasefire, and for the protection of innocent lives in the Israel-Gaza conflict. 

Together with ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists (CPJ), Irish PEN/PEN na hÉireann, National Union of Journalists (NUJ), PEN International, Reporters Without Borders (RSF), Scottish PEN, and Wales PEN Cymru, we have written to UK Prime Minister Rishi Sunak and have urged him to adhere to the International Court of Justice ruling and take measures to protect the lives and human rights of journalists, writers, and the many other innocent people affected by the ongoing conflict.

We need the UK Government to take action now. Join us and write to your local MP, urging them to ask Business Questions – the oral questions to the Leader of the House. A template is available here

Full letter below and in PDF

Thursday 8 February 2024

The Rt Hon Rishi Sunak MP
Prime Minister
10 Downing Street
London SW1A 2AA

Dear Prime Minister,

Re: Protecting journalists and press freedom in the Israel-Gaza conflict

Following the provisional measures called for by the International Court of Justice on 26 January 2024, we are writing to entreat you to act immediately and decisively to protect journalists and to promote the conditions for safe and unrestricted reporting on the hostilities, and to prevent potential association of the UK in the committing of war crimes.

According to the Committee to Protect Journalists (CPJ), as of 6 February 2024, at least 85 journalists and media workers – 78 Palestinian, 4 Israeli, and 3 Lebanese – have been killed since 7 October 2023, when Hamas-led fighters carried out horrific attacks and hostage-taking in Israel. Four journalists were killed in Hamas’ assault on 7 October, and at least 81 journalists have been killed since, almost all of them by the Israel Defence Forces (IDF) according to CPJ. More journalists were killed in Palestine during the first 10 weeks of the hostilities of the Israel-Gaza conflict than have ever been killed in a single country over an entire year since CPJ began tracking journalist killings in 1992. The killing of so many journalists in so brief a period is shocking and horrific. It has obvious and profound implications for the ability of the public, including British citizens, to be informed about a conflict with local, regional, and global implications. 

There is growing evidence that, in some cases, the IDF may have deliberately targeted journalists. Credible reports by human rights and media organisations indicate that the IDF strikes in southern Lebanon on 13 October that killed Reuters journalist Issam Abdallah and injured six other journalists from Reuters, Al Jazeera, and Agence France-Presse were unlawful and apparently deliberate.[1] The IDF has also acknowledgeddeliberately targeting a car in which journalists were travelling on 7 January, killing two journalists and seriously injuring a third. In at least two other cases, journalists reportedreceiving threats from Israeli officials and IDF officers before their family members were killed in Gaza.

The targeted or indiscriminate killing of journalists, if committed deliberately or recklessly, is a war crime. Reporters Without Borders (RSF) has already submitted two complaints to the International Criminal Court regarding suspected war crimes against journalists in Gaza since 7 October, and the Court has confirmed that crimes against journalists will be included in its investigation into the situation in Palestine. The UK Foreign Secretary has acknowledged he is ‘worried’ that international law may have been broken by Israelduring this conflict. However, to our knowledge the British government has not yet issued a public statement regarding the need for further protection of journalists or calling on the IDF to ensure that their troops refrain from targeting journalists. This is of grave concern considering the UK is a crucial founding member of the Media Freedom Coalition and is a signatory to the Coalition’s “Statement on the safety of journalists and media workers in conflict”, which called for ‘all parties to the conflict to comply with international law and guarantee the protection of journalists and media workers’.

Journalists reporting on the war contend with challenges beyond the ever-present risk of death. These challenges include the refusal of Israel and Egypt to allow international journalists access to Gaza except under Israeli military escort (and, even then, with restrictions on reporting),[2] internet shutdowns that prevent news and testimonies from Gaza from reaching the outside world, arbitrary detention, and harassment and intimidation. In addition, the Israeli government is requiring media outlets in Israel to submit almost any detailed reporting on the war to its “Censorship” office for review, while banning reporting on significant topics of public interest related to the war. It has also acted against its domestic press, for example, by threatening to retaliate against the country’s oldest newspaper, Haaretz, for its coverage of the war, as well as threatening to shut down local bureau offices of foreign news agencies.

The United Kingdom has a long record of strong support for Israel, including military aid, and is clearly one of Israel’s most influential partners. As such, the United Kingdom will be judged on how it has used that influence to ensure that all parties to the conflict abide by international law. Integral to this is the protection of journalists, not only because journalists are civilians, but also because they play an indispensable role in documenting and reporting on war crimes and other human rights violations.

We believe that the British government can and must do more to effectively pursue accountability for journalists killed in the hostilities and to protect and support local and international journalists covering them. Our call echoes those of others to your government, including 30 MPs, that more must be done to protect press freedom. The United Kingdom should use its considerable influence with the Israeli government to press them to ensure that journalists are able to safely document military operations and to shed light on their compliance with international humanitarian law.

We urge you to act immediately and decisively to ensure that all the parties respect the rights of journalists to report on the conflict. In particular, we ask you to:

 • Publicly call on all parties to the armed conflict to respect the right of journalists to report on the hostilities, ensure journalists’ safety, allow all journalists seeking to evacuate from Gaza to do so, abjure the indiscriminate and deliberate killing of journalists, promptly and thoroughly investigate all attacks on journalists, and hold accountable individuals found to be responsible for them.
 • Demand that Israel and Egypt provide international journalists with access to Gaza, and that Israel cease communication blackoutsand take whatever steps are necessary to assure the safety of journalists admitted to Gaza as well as those already working there.
 • Conduct thorough, transparent, and public assessments of the end-use of UK weapons and military assistance to Israelin the course of the hostilities to ensure/evaluate compliance with UK law or regulations, international law, and civilian protection responsibilities.
 • Demand that Israel allow the passage of personal protective equipment and materials used for newsgathering, such as helmets, flak jackets, phone chargers, eSIM cards, and laptops, to reporters in Gaza and the West Bank.
 • Support swift, transparent, and independent investigations into the killing of all journalists and an end to the longstanding pattern of impunityin the killings of journalists by the IDF.
 • Publicly call for the immediate cessation of hostilities in order to protect all civilians affected by the ongoing conflict.

Thank you for your attention to these matters.

Respectfully,

ARTICLE 19
Committee to Protect Journalists (CPJ)
English PEN
Irish PEN/PEN na hÉireann
National Union of Journalists (NUJ)
PEN International
Reporters Without Borders (RSF)
Scottish PEN
Wales PEN Cymru

cc. The Right Hon Lord Cameron and Lord Ahmad of Wimbledon

[1] The IDF also deliberately targeted journalists before October 7, as in the case of Palestinian American journalist Shireen Abu Akleh, whose killing is the subject of an ongoing Justice Department investigation. See CPJ report finds no accountability for journalists killed by the Israeli military over the past two decades, Comm. to Protect Journalists (May 9, 2023).

[2] A small number of journalists have entered Gaza whilst embedded with the Israeli military on very short visits that offer a limited and curated view of the war, and a CNN correspondent briefly reported from inside Gaza after entering with an Emirati aid group. See Patrick Kingsley A Glimpse Inside A Devastated Gaza, New York Times (Jan. 9, 2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts