Membership | Aelodaeth

Pam ymaelodi â PEN Cymru?

 • Perthyn i gymuned fyd-eang sy’n ymgyrchu dros ryddid mynegiant.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau ac ymgyrchoedd sy’n cefnogi llenorion a garcharwyd.
 • Mynychu a phleidleisio yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol.
 • Derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau a thrafodaethau gydag ysgrifenwyr rhyngwladol.
 • Cymryd safiad rhyngwladol ar ormes a chefnogi gwrthsefyll yn erbyn twf yr adain dde eithafol, yma ac ar draws y byd.
 • Chwarae rhan i ddathlu rhagoriaeth lenyddol, gwarchod rhyddid mynegiant, ac amddiffyn awduron sydd wedi eu herlid am eu gwaith.

Mae aelodaeth yn agored i ysgrifenwyr, newyddiadurwyr, cyfieithwyr, golygyddion a myfyrwyr ysgrifennu creadigol sy’n cytuno ag amcanion Cyfansoddiad PEN Cymru a siarter PEN.

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: bydd aelod arall yn talu eich ffi aelodaeth ar eich rhan – cysylltwch â ni.

Why join Wales PEN Cymru?

 • Belong to a world community campaigning for free expression
 • Take part in projects and campaigns supporting imprisoned writers.
 • Attend and vote in our AGM.
 • Receive invitations to events and discussions with international writers.
 • Take an international stance on oppression and support resistance against the growth of the extreme right here and around the world.
 • Take part in celebration of literary excellence, defend free expression and support writers in prison.

Membership is open to writers, journalists, translators, editors, students of creative writing and any other person who the Executive Committee considers would further the aims and objectives of Wales PEN Cymru and who subscribes to the aims of the WPC Constitution and PEN charter.

Refugees & asylum seekers in Wales: another member will pay your fee for you – please contact us.


Ymaelodi | Become a member

Aelodau newydd, cwblhewch y ffurflen ymaelodi hon a dewiswch un o’r dulliau talu isod.
I adnewyddu eich aelodaeth, dewiswch un o’r dulliau talu isod.
Ffi aelodaeth:

 • £48 y flwyddyn/£4 y mis (cyflogedig)
 • £24 y flwyddyn/£2 y mis (di-waith)
For new members, complete this membership form and choose a payment method below.
To renew your membership, choose one of the payment methods below.
Membership fee:

 • £48 a year/£4 a month (waged)
 • £24 a year/£2 a month (unwaged)

Archeb Banc | Standing Order

Dyma’r ffordd orau o sicrhau incwm cyson i WPC. Mae cyfraniadau sefydlog o’r fath yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Gallwch drefnu archeb sefydlog gyda’ch banc ar-lein (gweler ein manylion banc isod), neu drwy gwblhau ac anfon y ffurflen archeb sefydlog at eich banc.

This is the best way to ensure regular income for WPC. Fixed contributions help us plan for the future. You can place a standing order with your bank online (see our bank details below), or by completing and sending the standing order form to your bank.


Trosglwyddiad Banc | Bank Transfer

Dyma fanylion ein cyfrif banc os hoffech wneud cyfraniad, neu dalu drwy drosglwyddiad banc | If you would like to donate, or pay your fees via bank transfer, our details are:

Enw’r cyfrif | Account name: Wales PEN Cymru
Rhif cyfrif | Account number: 65736704
Cod didoli | Sort code: 08-92-99


Siec | Cheque

Anfonwch siec yn daladwy i Wales PEN Cymru at ein cyfeiriad isod | Send a cheque made payable to Wales PEN Cymru to our address:

Wales PEN Cymru
Mercator Rhyngwladol | Mercator International Ltd
Yr Hen Goleg | Old College
Ffordd y Coleg | College Rd
Llambed | Lampeter
SA48 7ED


PayPal

**Noder bod PayPal yn cymryd canran o’r swm a drosglwyddir, felly byddem yn gwerthfawrogi petai modd i chi dalu drwy archeb sefydlog er mwyn sicrhau bod eich ffi aelodaeth llawn yn mynd tuag at ein gwaith.

**Please note that PayPal takes a percentage of the sum paid. We would therefore appreciate if you could set up a standing order through your bank if possible, to ensure all your membership fee can go towards our work.

Blynyddol / Annually

Opsiynau / Options


Misol / Monthly

Opsiynau / OptionsRhaid i aelodau gadw at y dogfennau canlynol | Members must abide by the following documents: