Home / Hafan

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Darllenwch rhagor amdanom

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Read more about us

www.pen-international.org


Ymgyrch lythyru | Letter writing campaign

Gweithredwch i gefnogi ysgrifenwyr sydd wedi eu carcharu yn Nhwrci, yn cynnwys Ahmet Altan, Ilhan Sami Çomak, Osman Kavala a Nedim Türfent.

Take action to support the cases of writers imprisoned in Turkey, including Ahmet Altan, Ilhan Sami Çomak, Osman Kavala and Nedim Türfent.

Darllen rhagor / Read more

 


Datganiad ar y cyd gan ganolfannau PEN ar aflonyddu ar-lein

Mae aflonyddu ar-lein ar gynnydd ledled y byd1, wedi ei waethygu gan ein hamgylchedd hyper-digidol a’i gyflymu gan bandemig byd-eang. Fel corff sydd wedi ymrwymo i weithio tuag at y ‘ddelfryd o un ddynoliaeth yn byw mewn heddwch a chydraddoldeb mewn un byd’, mae PEN yn sefyll yn gadarn yn erbyn aflonyddu ar-lein ac oddi ar-lein.

Cefnogwn yr hawl i gael ac i fynegi safbwyntiau cryfion, ar yr amod nad yw mynegiant o’r fath yn tanseilio hawliau dynol pobl eraill a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn annog casineb, nac yn peri’r bygythiad na’r defnydd o drais. Mae’n iawn ac yn briodol bod craffu trwyadl ar safbwyntiau – mae rhyddid mynegiant yn sicrhau bod pob un ohonom yn medru herio syniadau rydym ni’n eu cwestiynu neu’n anghytuno â nhw. Mae anghytundeb cryf a llafar yn ffordd hanfodol i herio datganiadau sy’n tanseilio hawliau dynol pobl eraill.

Nid yw rhyddid mynegiant yn gyfystyr â rhyddid rhag y cyfrifoldeb o fynegi barn.

Darllen rhagor

Joint PEN statement on online harassment

Across the world online harassment is on the rise1, exacerbated by our hyper-digital environment and accelerated by a global pandemic. As an organisation committed to working towards the ‘ideal of one humanity living in peace and equality in one world’, PEN stands firmly against both offline and online harassment.

We support the right to hold and express strong views, provided that such expression does not undermine the internationally recognised human rights of others, incite hatred, nor engender the threat or use of violence. It is right and proper that viewpoints are held up to rigorous scrutiny – free expression ensures that each of us is able to challenge ideas we question or disagree with. Strong and vocal disagreement is an essential way to challenge statements which undermine the human rights of others.

Freedom of speech is not freedom from the responsibilities of speech.

Read moreRhagor o newyddion a digwyddiadau / More news and events

Ymaelodi / Become a member

Cysylltu / Contact us