Membership / Aelodaeth

GWELER ISOD AM Y GYMRAEG

Wales PEN Cymru offers Welsh writers the opportunity to join an international organisation and belong to a world community fighting for free expression. Members will receive invitations to events and debates with international writers and activists and be encouraged to take part in PEN campaigns in Wales and further afield.

Membership is open to writers, journalists, translators, editors, students of creative writing and any other person who the Executive Committee considers would further the aims and objectives of Wales PEN Cymru and who subscribes to the aims of the PEN charter.

Refugees & asylum seekers in Wales: another member will pay your fee for you – please contact walespencymru@gmail.com.

Members must abide by the following documents:
» PEN International Charter
» Wales PEN Cymru Constitution
» Girona Manifesto

Annual membership fee:

£48 a year/£4 a month (waged)         £24 a year/£2 a month (unwaged)

Annually
This option automatically sets to a maximum 2 yearly cycle. Remember, you can cancel a subscription at any time in your PayPal Account.

Options
Membership Number (if you have one)


Monthly
Remember, you can cancel a subscription at any time in your PayPal Account.

Options
Membership Number (if you have one)If  you would rather pay by direct debit or with a cheque please download the membership application form and return signed by post.
Download membership forms here:
» Membership Form (PDF)Ymaelodi

Mae Wales PEN Cymru’n cynnig cyfle i ysgrifenwyr yng Nghymru i ymuno â sefydliad rhyngwladol ac i fod yn perthyn i gymuned fyd-eang sy’n brwydro dros ryddid mynegiant.  Bydd aelodau yn derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau a thrafodaethau gydag ysgrifenwyr rhyngwladol a gweithredwyr ac yn cael eu hannog i gymryd rhan yn ymgyrchoedd PEN yng Nghymru a thu hwnt.

Mae aelodaeth yn agored i ysgrifenwyr, newyddiadurwyr, cyfieithwyr, golygyddion a myfyrwyr ysgrifennu creadigol sy’n tanysgrifio i amcanion siarter PEN.

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: bydd aelod arall yn talu eich ffi aelodaeth ar eich rhan. Cysylltwch â walespencymru@gmail.com.

Rhaid i aelodau gadw at y dogfennau canlynol:
» PEN International Charter
» Wales PEN Cymru Constitution
» Girona Manifesto

Ffi aelodaeth blynyddol:

£48 y flwyddyn /£4 y mis (cyflogedig)    £24 y flwyddyn/£2 y mis (di-waith)

Blynyddol
Mae’r opsiwn hwn yn gosod uchafswm o gyfnod o 2 flynedd. Cofiwch y gallwch ganslo tanysgrifiad ar unrhyw adeg yn eich cyfrif PayPal.

Opsiynau
Rhif Aelodaeth (os oes un gennych)


Misol
Cofiwch, gallwch ganslo tanysgrifiad ar unrhyw adeg yn eich Cyfrif PayPal.

Opsiynau
Rhif Aelodaeth (os oes un gennych)Os yw’n well gennych dalu drwy ddebyd uniongyrchol neu gyda siec, lawrlwythwch y ffurflen ymaelodi a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Lawrlwythwch ffurflenni aelodaeth yma:
» Ffurflen Ymaelodi (PDF)