Aelodaeth a Chyfrannu | Membership and Donate

***O NODYN: Ar ol llenwi y ffurflen isod, ni fydd y wefan yn eich ailgyfeirio i dudalen newydd i wneud taliadau. Bydd angen i chi sgrolio lawr i waelod y tudalen hon am fanylion talu. 

***PLEASE NOTE: After submitting the form below, you will not be redirected to a new page to make the payment. You will need to scroll down to the bottom of this page for payment details.

 


Archeb Banc | Standing Order

Dyma’r ffordd orau o sicrhau incwm cyson i WPC. Mae cyfraniadau sefydlog o’r fath yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Gallwch drefnu archeb sefydlog gyda’ch banc ar-lein (gweler ein manylion banc isod), neu drwy gwblhau ac anfon y ffurflen archeb sefydlog at eich banc.

This is the best way to ensure regular income for WPC. Fixed contributions help us plan for the future. You can place a standing order with your bank online (see our bank details below), or by completing and sending the standing order form to your bank.


Trosglwyddiad Banc | Bank Transfer

Dyma fanylion ein cyfrif banc os hoffech wneud cyfraniad, neu dalu drwy drosglwyddiad banc | If you would like to donate, or pay your fees via bank transfer, our details are:

Enw’r cyfrif | Account name: Wales PEN Cymru
Rhif cyfrif | Account number: 65736704
Cod didoli | Sort code: 08-92-99


Pam ymaelodi â PEN Cymru?

 • Perthyn i gymuned fyd-eang sy’n ymgyrchu dros ryddid mynegiant.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau ac ymgyrchoedd sy’n cefnogi llenorion a garcharwyd.
 • Mynychu a phleidleisio yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol.
 • Derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau a thrafodaethau gydag ysgrifenwyr rhyngwladol.
 • Cymryd safiad rhyngwladol ar ormes a chefnogi gwrthsefyll yn erbyn twf yr adain dde eithafol, yma ac ar draws y byd.
 • Chwarae rhan i ddathlu rhagoriaeth lenyddol, gwarchod rhyddid mynegiant, ac amddiffyn awduron sydd wedi eu herlid am eu gwaith.

Mae aelodaeth yn agored i ysgrifenwyr, newyddiadurwyr, cyfieithwyr, golygyddion a myfyrwyr ysgrifennu creadigol sy’n cytuno ag amcanion Cyfansoddiad PEN Cymru a siarter PEN.

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru: bydd aelod arall yn talu eich ffi aelodaeth ar eich rhan – cysylltwch â ni.

Why join Wales PEN Cymru?

 • Belong to a world community campaigning for free expression
 • Take part in projects and campaigns supporting imprisoned writers.
 • Attend and vote in our AGM.
 • Receive invitations to events and discussions with international writers.
 • Take an international stance on oppression and support resistance against the growth of the extreme right here and around the world.
 • Take part in celebration of literary excellence, defend free expression and support writers in prison.

Membership is open to writers, journalists, translators, editors, students of creative writing and any other person who the Executive Committee considers would further the aims and objectives of Wales PEN Cymru and who subscribes to the aims of the WPC Constitution and PEN charter.

Refugees & asylum seekers in Wales: another member will pay your fee for you – please contact us.

Rhaid i aelodau gadw at y dogfennau canlynol | Members must abide by the following documents: