Events / Digwyddiadau

GWELER ISOD AM Y GYMRAEG

WALES PEN CYMRU AT HAY FESTIVAL

Tuesday, May 30th, 5 – 6pm/Dydd Mawrth, Mai 30, 5.00 – 6.00 o’r gloch

Summer House (Hay Festival Site/Safle Gŵyl y Gelli)

Please do join us for wine, soft drinks and international nibbles/Gwahoddwn chwi i ymuno â ni am lymaid o wîn neu ddiod ysgafn

Translation Challenge 2017 (English) Prize-giving/Her Gyfieithu 2017 (Saesneg) – Seremoni Wobrwyo
Readings and performances by refugees and asylum seekers in Wales/Darlleniadau a pherfformiadau gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

8.30 The Cube    Eric Charles “My Mouth Brought Me Here” and then in discussion with Owen Sheers

Volcano Fridays

Swansea University’s “Cross-language Dynamics” research project and Wales PEN Cymru present a Multilingual Festival lasting 3 months from Friday 7 April 2017.

10 spoken word events, on Friday evenings, will feature at least 17 languages and 30 translingual writers, translators, musicians and artists. Most are based in Wales, some are coming from England, France, Germany. They will present poetry, stories, ideas and music, and discuss with the audience: What is multilingualism? Is it a threat or a gift? Do languages divide communities? How are all our languages changing? Who must or should learn which languages? Is translation possible? What’s wrong with monolingualism? Whose language is it anyway?

Where: Volcano Theatre, 27 High Street, Swansea SA1 1LG.  When: 7.30pm till 11pm.

Bar.  Snacks.  Live music by local Welsh-language folk musicians (curated by Huw Dylan Owen).

Tickets: free entry. Donation requested for Wales PEN Cymru and Swansea refugee charities.

APRIL

Friday 7       Chinese, Welsh & Arabic – Poets Yang Lian (China/Berlin), Ifor ap Glyn (National Poet of Wales), and Amani Bakhiet (Sudan/Swansea).

Friday 14     Turkish, Kurdish & Farsi – Radical dramatist Meltem Arıkan and actor-director Pınar Öğün (Turkey/Cardiff), poet-translator Caroline Stockford (Aberystwyth), and painter Amir a Nejad (Iran/Swansea).

Friday 21     French, Russian, Pidgin, Welsh & ‘FYP’ – Performance poets Eric Ngalle Charles (Cameroon/Russia/Cardiff), Rhys Trimble (Cymraeg), Edin Suljic (ex-Yugoslavia/UK), and poet-translator Jeni Williams (Swansea).

Friday 28     Arabic, Polish – Poets Bashar Farahat (Syria/UK), Bohdan Piasecki (Poland/UK), and Poets on the Hill (Swansea).

MAY

Friday 5       Hindi, Kurdish, Turkish – Novelist Preti Taneja (UK/India), Alevite musician Ali Sizer (Kurdistan/Turkey/UK), and poet Hannah Sabatia (Swansea).

Friday 12     French, Kannada – Novelist-translator Marie Darrieussecq (France), French literature researcher Catherine Rodgers (Swansea University), Kannada poet-translator Mamta Sagar (India), and poet Nia Davies (Swansea).

Friday 19     Italian, Somali, Krio – Novelist and autobiographer Shirin Ramzanali Fazel (Somalia/Italy/Cardiff), Italian poet and researcher Luca Paci (Swansea University), poet Alhaji Sheku Kamara (Sierra Leone/Swansea), and poet of Merthyr Tydfil Mike Jenkins.

Friday 26     German, Polish – Novelists/poets Jörg Bernig (Germany) and Wioletta Greg (Poland/UK), Philip Gross (UK/Estonia).

JUNE

Friday 16     Arabic, Welsh, Spanish – Poets Maram al-Massri (Syria/France), Menna Elfyn (Cymraeg), Humberto Gatica (Chile/Swansea) and Sharon Morris (Wales/London).

Friday 23     Spanish, French – Poet-translators Jean Portante (France) and Zoë Skoulding (Bangor), memoirist José Cifuentes (Chile/Swansea), and researcher-translator Patricia Rodriguez-Martinez-Jones (Colombia/Swansea).

Funded by the Arts and Humanities Research Council through the Open World Research Initiative

 

Nosweithiau Gwener yn Theatr Volcano  

Gŵyl Amlieithog o Leisiau Rhyngwladol yn Abertawe

Mae prosiect ymchwil “Dynameg Traws-ieithyddol” a Wales PEN Cymru yn cyflwyno Gŵyl Amlieithog am 3 mis o nos Wener 7 Ebrill.

Bydd 10 digwyddiad y gair llafar, ar nosweithiau Gwener, yn cynnwys o leiaf 17 o ieithoedd a 30 o awduron, cyfieithwyr, cerddorion ac artistiaid trawsieithyddol. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn byw yng Nghymru, mae rhai yn dod o Loegr, Ffrainc a’r Almaen. Byddant yn cyflwyno barddoniaeth, straeon, syniadau a cherddoriaeth, ac yn trafod gyda’r gynulleidfa: Beth yw amlieithrwydd? A yw’n fygythiad neu’n anrheg? A yw ieithoedd yn rhannu cymunedau? Sut mae ein holl ieithoedd yn newid? Pwy ddylai ddysgu pa iaith? Ydy cyfieithu yn bosibl? Beth sydd o’i le ag unieithrwydd? Iaith pwy yw hi p’un bynnag?

 Ble: Theatr Volcano, 27 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1LG.         Pryd: 7.30pm tan 11pm.

Bar.  Byrbyrdau.  Cerddoriaeth fyw gan gerddorion gwerin Cymraeg (wedi’i drefnu gan Huw Dylan Owen).

Tocynnau: mynediad am ddim. Gofynnir am roddion tuag at Wales PEN Cymru ac elusennau ffoaduriaid Abertawe.

MIS EBRILL

Nos Wener 7               Tsieinëeg, Cymraeg ac Arabeg – Y beirdd Yang Lian (Tsieina/Berlin), Ifor ap Glyn (Bardd Cenedlaethol Cymru), Amani Bakhiet (Y Swdan/Abertawe).

Nos Wener 14             Tyrceg, Cwrdeg a Ffarsi – Y dramodydd radical Meltem Arıkan a’r actor-gyfarwyddwr Pınar Öğün (Twrci/Caerdydd), y bardd-cyfieithydd Caroline Stockford (Aberystwyth), yr Arlunydd Amir a Nejad (Iran/Abertawe).

Nos Wener 21             Ffrangeg, Rwseg, Bratiaith, Cymraeg a ‘FYP’ – Y Beirdd sy’n Perfformio Eric Ngalle Charles (Camerŵn/Rwsia/Caerdydd), Rhys Trimble (Cymru), Edin Suljic (Yr hen Iwgoslafia/DU), y bardd-cyfieithydd Jeni Williams (Abertawe).

Nos Wener 28             Arabeg, Pwyleg – Y Beirdd Bashar Farahat (Syria/DU), Bohdan Piasecki (Gwlad Pwyl/DU), a’r Poets on the Hill (Abertawe).

 MIS MAI

Nos Wener 5               Hindi, Cwrdeg, Tyrceg – Y nofelydd Preti Taneja (DU/India), y cerddor Alevite Ali Sizer (Cwrdistan /Twrci/DU), y bardd Hannah Sabatia (Abertawe).

Nos Wener 12             Ffrangeg, Canareg – Y nofelydd-cyfieithydd Marie Darrieussecq (Ffrainc), yr ymchwilydd llenyddiaeth Ffrengig Catherine Rodgers (Prifysgol Abertawe), y bardd-cyfieithydd Canareg  Mamta Sagar (India), y bardd Nia Davies (Abertawe).

Nos Wener 19             Eidaleg, Somalieg, Krio – Y nofelydd a’r hunangofiannydd Shirin Ramzanali Fazel (Somalia/yr Eidal/Caerdydd), y bardd ac ymchwilydd Eidalaidd Luca Paci (Prifysgol Abertawe) y bardd Alhaji Sheku Kamara (Sierra Leone/Abertawe), a’r bardd o Ferthyr Tudful Mike Jenkins.

Nos Wener 26             Almaeneg, Pwyleg – Y nofelwyr/beirdd Jörg Bernig (yr Almaen), Wioletta Greg (Gwlad Pwyl/DU).

 MIS MEHEFIN

Nos Wener 16             Arabeg, Cymraeg, Sbaeneg – Y beirdd Maram al-Massri (Syria/Ffrainc), Menna Elfyn (Cymru), Humberto Gatica (Chile/Abertawe), Sharon Morris (Cymru/Llundain).

Nos Wener 23             Sbaeneg, Ffrangeg – Y beirdd-cyfieithwyr Jean Portante (Ffrainc) a Zoë Skoulding (Bangor), yr awdur cofiannau José Cifuentes (Chile/Abertawe), yr ymchwilydd-cyfieithydd Patricia Rodriguez-Martinez-Jones (Colombia/Abertawe).

Ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau drwy’r Fenter Ymchwil Byd Agored

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://volcanofridays.wordpress.com/

 


 

Kurdish writer and translator, Salih Agir Qoseri, at Swansea Bay Asylum Seeker’s drop-in, on March 10th.

Date: March 10th, 2017.
Location: Swansea

Salih Agir Qoseri will be in Swansea on 10th of March. He will be speaking at a primary and a secondary school about Kurdish literature and he will also attend and speak at Swansea Bay Asylum Seeker’s drop-in. We are organising an informal evening meal and chat, if you are interested in joining us please call 07787436039 for details.

Salih Agir Qoserî

Kurdish writer and translator. Born in 1969.He studied at Education Faculty of Dicle University in Diyarbakır before moving to Sweden where he studied culture and communication at Gävle University, and worked as an interpreter at Gävle municipality. He moved back to Turkey in 2006 and in 2014 obtained a Master’s Degree in Kurdish language and culture form Artuklu University where he later taught for three years.

He  has translated articles and books from English, Swedish and Turkish into Kurdish.   His   debut   translation   with   Mizgîn   Bîngol   of   Mikael   Niemi’s   PopularMusic From Vittula, published in 2009 was followed by translation form Turkish,of Hasan Bildirici’s novel The Way Without Returning (Dönüşü Olmayan Yol). His Kurdish translations of George Orwell’s 1984 and Animal Farm from English to Kurdish   were   published   by   the   Diyarbakir-based   Lîs   Publishing   in   2015.

His latest translation form Swedish is a novel by Karin Boye, and he is currently working   on   translations   of   Aldous   Huxley’s   Brave   New   World   and   D.   H.Lawrence’s The Man Who Died.

 

Bydd Salih Agir Qoseri, llenor a chyfieithydd Cwrdeg, yn mynychu sesiwn galw heibio Ceiswyr Lloches Bae Abertawe ar Fawrth 10fed.

Dyddiad: Mawrth 10fed, 2017.
Lleoliad: Abertawe

Bydd Salih Agir Qoseri yn Abertawe ar 10fed o Fawrth. Bydd e’n siarad mewn ysgol gynradd ac ysgol gyfun am lenyddiaeth Cwrdeg a bydd e’n mynychu sesiwn galw heibio Ceiswyr Lloches Bae Abertawe. Rydym ni’n trefnu pryd o fwyd anffurfiol a sgwrs, os oes diddordeb gennych, ffoniwch 07787436039 am fanylion.

Salih Agir Qoserî

Llenor a chyfieithydd Cwrdeg. Cafodd ei eni yn 1969. Astudiodd yng Nghyfadran Addysg Prifysgol Dicle yn Diyarbakır cyn symud i Sweden lle astudiodd ef diwylliant a chyfathrebu ym Mhrifysgol Gävle, ac roedd e’n gweithio fel cyfieithydd ym mwrdeistref Gävle. Symudodd yn ôl i Dwrci yn 2006 ac yn 2014 enillodd Gradd Meistr yn Niwylliant ac Iaith Dwrceg o Brifysgol Artuklu lle aeth ef ymlaen i ddysgu am dair mlynedd.

Mae ef wedi cyfieithu erthyglau a llyfrau o Saesneg, Swedeg a Thwrced i Gwrdeg. Ei gyfieithiad cyntaf oedd Mizgîn   Bîngol   o Mikael   Niemi’s   Popular Music From Vittula, a gafodd ei gyhoeddi yn 2009 a’i ddilyn gan gyfieithiad o Dwrceg, o nofel Hasan Bildirici, The Way Without Returning (Dönüşü Olmayan Yol). Cafodd ei gyfieithiadau Cwrdeg o 1984 ac Animal Farm gan George Orwell o Saesneg i Gwrdeg eu cyhoeddi gan Lîs   Publishing   yn Diyarbakir yn   2015.

Ei gyfieithiad Swedeg diweddaraf yw nofel gan Karin Boye, ac mae’n gweithio ar gyfieithiadau o Brave New World gan Aldous   Huxley a The Man Who Died gan D. H. Lawrence.


 

Stories from the Horn of Africa:

Ben Rawlence, Dylan Moore & friends

2017 event dates to be announced

Even as the Horn of Africa region plays a crucial role in current events, its perfect storm of problems – war, terrorism, dictatorships, famine, failed states – driving a large proportion of the world’s refugee flows, its stories often go unheard.

Ben Rawlence spent seven years as a researcher for Human Rights Watch in many countries in Africa, and seven long visits over four years at the Dadaab refugee camp in northern Kenya. This work forms the basis of his extraordinary book, City of Thorns: Nine Lives in the World’s Largest Refugee Camp, which chronicles the lives of its residents.

Ben will be joined by Yohannes Obsi and Biniyam Birtukan, both of whom are refugees from Ethiopia who have made the long and dangerous journey across the Libyan desert and the Mediterranean before coming to the UK via the infamous ‘Jungle’ camp at Calais. Yohannes is an activist and writer seeking political asylum and Biniyam is a poet and journalist who had to flee because of articles he published in Ethiopia. Both are members of Wales PEN Cymru.

Yohannes, Biniyam and Ben will read from their work before joining Dylan Moore in conversation about the refugee experience, the challenges people face across the Horn of Africa – and how we in Wales can help.

 

 

Straeon o Horn Affrica:

Ben Rawlence, Dylan Moore a ffrindiau

Dyddiadau digwyddiadau 2017 i’w cadarnhau

Er bod ardal Horn Affrica yn chwarae ran hanfodol mewn digwyddiau cyfoes, ei storm o broblemau berffaith – rhyfel, terfysgaeth, unbennaeth, newyn, gwladwriaethau’n methu – sy’n gyrru cyrfan fawr o lif ffoaduriaid y byd, nid yw eu straen yn aml yn cael eu clywed.

Treuliodd Ben Rawlence saith mlynedd fel ymchwilydd dros Wylfa Hawliau Dynol mewn gwledydd yn Affrica, a saith taith hir dros bedair blynedd yng nghamp ffoaduriaid yn Dadaab yng ngogledd Kenya. Mae ei waith yn ffurfio sail ei lyfr arbennig, City of Thorns: Nine Lives in the World’s Largest Refugee Camp, sy’n croniclo bywydau ei thrigolion.

Bydd Yohannes Obsi a Biniyam Birtukan yn ymuno â Ben. Mae’r ddau ohonynt yn ffoaduriaid o Ethiopia sydd wedi gwneud y daith hir a pheryglus ar draws yr anialwch yn Libya a Môr y Canoldir cyn ddod i’r DU trwy gamp y ‘Jwngl’ yng Nghalais. Mae Yohannes yn actifydd ac yn llenor sy’n chwilio am loches ac mae Biniyam yn fardd a newyddiadurwr a oedd wedi dianc oherwydd cafodd ei erthyglau eu cyhoeddi yn Ethiopia. Mae’r ddau ohonynt yn aelodau o Wales PEN Cymru.

Bydd Yohannes, Biniyam a Ben yn darllen o’u gwaith cyn ymuno â Dylan Moore mewn sgwrs am y profiad ffoadurol, yr heriau y mae pobl yn eu hwynebu ar draws Horn Affrica – a sut y gallwn ni yng Nghymru eu helpu.


volcanolit

 ERIC NGALLE CHARLES IN NORTH WALES

 Wednesday, November 2nd, 6.30pm

 Palas Print Bookshop, Caernarfon

 Free entry. All welcome.

 

Thursday, November 3rd.

Pen’rallt Gallery Bookshop, Machynlleth

 2pm Writers’ Workshop

 6pm Reading

 Free but please book in advance

eric-ngalle-photo-2

 

 

 

fiction-fiesta-poster-2016-printready-copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a free event but reservations should be made at:

Friday, 28th October,  6.00 pm

Octavo’s Book Cafe and Wine Bar, Cardiff

Stories from the Horn of Africa – with Ben Rawlence and Friends

A night of poetry, prose and political discussion

Even as the Horn of Africa region plays a crucial role in current events, its perfect
storm of problems – war, terrorism, dictatorships, famine, failed states – driving a
large proportion of the world’s refugee flows, its stories often go unheard.
Ben Rawlence spent seven years as a researcher for Human Rights Watch in many
countries in Africa, and seven long visits over four years at the Dadaab refugee camp
in northern Kenya. This work forms the basis of his extraordinary book, City of
Thorns: Nine Lives in the World’s Largest Refugee Camp, which chronicles the lives
of its residents.

Ben will be joined by Yohannes and Biniyam, both of whom are refugees from
Ethiopia who have made the long and dangerous journey across the Libyan desert
and the Mediterranean before coming to the UK via the infamous ‘Jungle’ camp at
Calais. Yohannes is an activist and writer seeking political asylum and Biniyam is a
poet and journalist who had to flee because of articles he published in Ethiopia. Both
are friends of Wales PEN Cymru.

Yohannes, Biniyam and Ben will read from their work before joining Dylan Moore in
conversation about the refugee experience, the challenges people face across the
Horn of Africa – and how we in Wales can help.


Worldwide Reading in support of Ashraf Fayadh

Wales Pen Cymru will be holding an event in the Preseli Room at the Wales Millennium Centre  

January 14th 2016 – 7 p.m.

Readers include Nia Davies, Chris Meredith, Clare Potter, Dominic Williams and Menna Elfyn

Palestinian poet Ashraf  Fayadh is in Saudi  prison awaiting execution.

More than 100 readings around the globe will take place on January 14th to support Ashraf Fayadh (see https://www.facebook.com/events/1711211815789497)

Please spread the word and join us if you can.

See more about his poetry here.

Entry free.


 

Friday, 7th October, 6.30

Octavo’s Book Cafe and Wine Bar, Cardiff Bay.

An Evening with Uršuľa Kovalyk to launch The Equestrienne

How have writers expressed the change in life and expectations when a totalitarian regime collapses in front of their eyes?

Uršuľa Kovalyk grew up a Slovakia under the controls of the Soviet Bloc.
Her novel Equestrienne, shows how one girl found escape from the expectations of family and society through trick horse riding but as the communist ideals and restrictions fall away she is faced with new challenges in an uncertain future.
Ursula will be in conversation with Julia Sherwood and Richard Davies at Octavo’s Bookshop on Friday 7th of October.

Wales Pen Cymru reception at 6.30 pm to be opened by the Slovakian Vice-consul for Wales, Nigel Payne.
Slovakia currently holds the presidency of the European Union.
Feet in Chains
Join Slovak author Uršuľa Kovalyk in conversation with translator Julia Sherwood about The Equestrienne: a poetic and caustically funny coming-of-age novel, translated from the Slovak by Julia and Peter Sherwood.
‘An arresting tale of equestrian daring and a young girl’s coming of age set during the final years of communist rule in former Czechoslovakia.’ – Lucy Popescu
The Equestrienne takes us back to 1984 and a small town in the east of the Czechoslovak Socialist Republic, where teenage Karolína is growing up. It is not easy. Her mother has too many boyfriends and her grandmother carries a knife. In an attempt to escape she joins a riding school on the edge of town. There she befriends Romana, a girl with one leg shorter than the other and Matilda, a rider and trainer who helps the two girls overcome their physical limitations. Together they found a successful trick riding team. Soon the town doesn’t seem so small anymore as Karolína explores Pink Floyd and smoking, and discovers her knack for seeing deep into others’ souls.
The Equestrienne will be launched in Cardiff at 6.30 PM at Octavo’s Book Cafe and Wine Bar.